Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom Kommunehelseloven (§4a), Strålevernsloven og Plan- og bygningsloven (tekn. forskr. § 8-33) er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. I den forbindelse har Radonlab utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon. Kart-radonrisiko

Radonlabs program for radonkartlegging i kommuner:

Sporfilm målinger i eget laboratorium

Sporfilm er den anbefalte metode for måling av radonkonsentrasjon i inneluft. Radonlab har eget moderne sporfilmlaboratorium, og kan tilby måletjenester til markedets mest konkurransedyktige priser. Målingene er kvalitetssikret gjennom sporbarhet til internasjonale standarder.

Radon analyselab for sporfilm

Fase 2 radonmålinger med elektroniske måleinstrumenter


kommunale bygg og arbeidsplasser vil resultater fra sporfilmmålingene indikere hvilke rom har radonnivåer som i gjennomsnitt er høyere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m3. I alle rom som har høyere nivåer enn dette må det foretas en fase 2 måling med elektronisk måleutstyr som har god følsomhet. Sporfilmer alene er ikke tilstrekkelig måleverktøy for å avklare behov for tiltak i bygg med mekanisk ventilasjon. Elektroniske måleinstrumenter benyttes for å få en oversikt over døgnvariasjonene. Fase 2 målinger i de enkelte rom vil vise om radonnivået er over eller under tiltaksgrensen i arbeidstiden. Fase 2 målinger brukes til å bekrefte eller avkrefte et radonproblem og dermed avklare behov for tiltak.

Elektronisk fase 2 rdongass måling på arbeidsplass

Undersøkelser i byggegrunn

Ved utleggelse av områder regulert til boligformål eller næringsbygg, er det nødvendig å kjenne til byggegrunnens potensial for å avgi radongass. Radonlab tilbyr undersøkelser av tomter og klassifiserer tomter utfra radonrisiko. På denne måten oppnås høyverdig informasjon for videre saksbehandling slik at fortreffelige forebyggende tiltak mot radon kan planlegges og gjennomføres før utbygging.
tomtekart
Rådgivning når tiltak skal iverksettesI områder med høyt radonpotensiale er det i henhold til Plan- og bygningsloven nødvendig å prosjektere og sette i verk forebyggende tiltak. I bygninger som har fått påvist forhøyet radonkonsentrasjon er det viktig å iverksette passende mottiltak. Radonlab tilbyr en rekke tilleggsundersøkelser og rådgivertjenester i forbindelse med tekniske tiltak mot radon.Send forespørsel...  

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top