Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbrytning av grunnstoffet radium. Radium finnes i de fleste bergarter, men mest i uranrik granitt og alunskifer. Ved spontant radioaktivt nedbrytning av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling. Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.

Hvorfor finnes radongass i hus?

Radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer og kan derfor lett trenge inn i bygningene sammen med jordluft, gjennom sprekker i grunnmur. Radonkonsentrasjonen i jordluft kan være svært høy. Jordluft siver inn i bygninger fordi lufttrykket i inneluften er ofte lavere enn i grunnen.

Bor jeg i et radonhus?

Den eneste måten å finne dette ut på er å måle. Sporfilm er den anbefalte og mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret (15. oktober-15. april) over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over måleperioden.

Hvordan påvirker radon min helse?

Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Radon og de datterproduktene som oppstår ved radioaktiv nedbrytning avgir stråling. Den farligste type stråling i denne sammenheng er såkalte alfastråler. Disse strålene kan skade celler i vårt lungevev, noe som kan føre til omdannelse av friske celler til kreftceller.

Hvor stor er helserisiko?

Verdens helseorganisasjon (WHO) påpeker at radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft. Av ca. 1800 nye tilfeller av lungekreft i Norge, skyldes mellom 100 og 300 av disse radon i inneluft. Det må også understrekes at av disse er de aller fleste røykere. Risikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.

Hvilket radonnivå er trygt?

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m3 dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere. Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Strålevernet vurderer at bygninger som arbeidsplasser, skoler, barnehager, forretningsbygg og utleieboliger bør pålegges å ha forsvarlige radonnivåer gjennom regelverk. Det er beregnet at opp til ca. 170 000 norske boliger kan ha radonkonsentrasjoner som er høyere enn 200 Bq/m³.

Finnes radon i drikkevannet mitt og er dette farlig?

Høye radonkonsentrasjoner forekommer i vann fra brønner som er boret i fjell. Helserisiko ved drikking av radonholdig vann er normalt liten, men avhenger av konsentrasjonen av radon i vannet. Høyt radonnivå i inneluften kan ha radon fra vann som medvirkende årsak. Statens strålevern har satt en tiltaksgrense på 500 Bq/l. Du kan ta prøve av ditt drikkevann ved å følge vår veiledning. Så sender du prøven til oss. Du får svar i løpet av noen dager.

Hva er sporfilm?

Sporfilm utnytter den store energien til alfastråler, som, når de treffer noen materialer etterlater spor (mikroskopisk skade). Vårt laboratorium benytter plast av type CR-39 for registrering av spor. Ved hjelp av kjemisk behandling kan disse sporene forstørres og telles under mikroskop. Antall spor per flateenhet er proporsjonalt med radonmengden i luften. Eurofins Radonlabs sporfilmanalyser er akkrediterte etter NS-EN ISO/IEC 17025.

Hvordan måles radon med sporfilm?

For å teste for radon er det anbefalt å benytte minst 2 sporfilmer pr. boligenhet. Du kan bestille sporfilm på radonlab.com/sporfilm, og få den tilsendt i posten. Bruksanvisning og en returkonvolutt følger selvsagt med. Sporfilmene utplasserer du selv i følge anvisningen. Det er anbefalt å måle i alle rom hvor man oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom). Du returnerer eksponerte sporfilmer etter at måleperioden (normalt minimum 2 måneder i vinterhalvåret) er over. Etter at analysen er sluttført får du tilsendt en rapport med måleresultater. Måleresultater behandles konfidensielt av Radonlab.

Hvorfor langtids radontest?

Radonnivå innendørs kan variere en god del over tid (timer, dager, uker). Variasjonene kan skyldes temperaturforskjeller, ventilasjonsforhold, vind og andre klimatiske forhold. Det er viktig å måle gjennomsnittlig radonnivå over lang tid fordi det er denne verdien som er viktig for helserisiko. Det er vanlig å bruke sporfilm til langtids radontest (over min. 2 måneder). Radontest bør helst utføres i vinterhalvåret. Vinterverdi ganges med 0,75 for å få årsmiddelverdi som brukes for vurdering av behovet for tiltak mot radongass. Det beste valget av måleperiode er imidlertid fra midten av sommeren til midten av vinteren (eller omvendt), altså over 6 måneder. Resultatet av en slik måling er meget nært årsmiddelverdien.

Når kan jeg måle over kortere tid?

Innreder du kjeller, eller av andre årsaker rett og slett ikke kan vente i 2 måneder? Da kan du gjøre en indikasjonsmåling med sporfilm over kortere tid. Du kan bruke våre sporfilmer til å måle over 20 dager eller lenger. Har du enda dårligere tid, da må du anvende våre elektroniske radonmålere. De rimeligste elektroniske målere som også kan brukes over lang tid er Corentium Home radonmåler. Husk at radonkonsentrasjon varierer mye og at man derfor ikke kan beregne årsmiddel ut fra en korttidsmåling. Slike målinger kan i de fleste tilfeller gi en indikasjon på forhøyede radonnivåer i de enkelte rom, eller ved steder hvor radon siver inn. Slike målinger foretas i forbindelse med testing av tiltak mot radon, men kan ikke erstatte sporfilmmålinger.

TERA og Radon Scout - når kan jeg bruke disse apparater?

TERA og Radon Scout er logger instrumenter i mellomprisklassen som har meget god presisjon, egenskaper og lav energiforbruk. Batterier varer i opp til 6 måneder. Instrumentene registrerer verdier hver time. De fungerer ved diffusjon, uten pumpe og derfor uten noe støy. Windows programvare medfølger.

RAD7, RTM 2100 og 1688 - hva brukes disse apparater til?

RAD7 er meget solid profesjonelt utstyr for kontinuerlig måling av radon med rask respons, høy presisjon og mange muligheter. Med ekstrautstyr kan instrumentet brukes for måling av radon i vann og i jord. Instrumentet måler både radon og thoron, og kan brukes til hurtig sniffing. Koffert, miniskriver og Windows programvare medfølger. For mer informasjon se her.
RTM1668 er et nytt instrument i mellomprisklassen som tilfredstiller de fleste behov for korttids radonmåling. Instrumentet leveres med lufttørker som økt følsomhet betraktelig, noe som igjen muliggjør hurtige målinger. Termoskriver kan kobles direkte til RTM 1688 (tilleggsutstyr). Windows programvare medfølger. For mer informasjon se her.
RTM2100 er profesjonelt utstyr som er spesielt godt beskyttet mot ytre påvirkninger og kan brukes under alle værforhold både ute og inne. Med ekstra-utstyr kan instrumentet brukes for måling av radon i vann og i byggegrunn. Windows programvare medfølger. For mer informasjon se her.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om kontinuerlig radonmåling?

Vi anbefaler våre radonkurs som arrangeres flere ganger hvert år. For årets kursdatoer les her...

Hvilke radontiltak bør jeg foreta?

Det er umulig å gi råd som vil passe for alle bygninger. Tiltaksløsninger må tilpasses hver bygning. Allikevel har erfaring vist at moderat forhøyede radonnivåer kan ofte forebygges ved relativt enkle tiltak. I bygninger der radonkonsentrasjon er mellom 200 og 400 Bq/m3 kan boligeieren forsøke å redusere radonnivået med noen enkle tiltak:
1. Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer.
2. Forbedring av ventilasjon av inneluften på en riktig måte vil også kunne hjelpe til å redusere radonnivået. Dersom radonnivået i bygningen overstiger 200 Bq/m3 bør faglig bistand søkes for at riktige tiltak kan bli valgt. Du kan bestille rådgivning hos oss som inkluderer en del målinger og tiltaksplan for din bygning. Radonlab foretar også komplette radonundersøkelser i byggegrunn

Kan jeg få offentlig tilskudd for radontiltak?

Husbankens tilskuddsordning har opphørt f.o.m. år 2004. For detaljer ring til Husbanken (tlf. 815 33 370).

 

Tetting - hjelper det?

 

Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer vil kunne redusere radoninntrengning. Det er anbefalt å bruke elastiske tettemasser (slik som SikaFlex o.l.) som tåler bevegelse, spesielt for tetting av sprekker rundt rør og i gulv/vegg overganger. Aldringsbestandighet av materialene er også viktig. Dersom lettklinker-blokker er brukt i grunnmuren vil tetting av alle lekkasjer være svært vanskelig fordi blokkene er porøse og kan transportere radon.

MINIVENT - når kan jeg bruke den?

 

Balansert ventilasjon reduserer undertrykk innendørs og er en god løsning mot høye radonnivåer. Radonlabs MINIVENT system er et lite ventilasjonssystem som effektivt reduserer radonnivå i luften, forbedrer luftkvalitet og ved hjelp av innebygget varmegjenvinner sparer energi. MiniVent systemet kombinerer støysvake og strømgjerrige vifter med høyeffektiv varmegjennvinning. Systemet baserer seg på veksling av luftstrømmens retning gjennom en akkumulator (varmegjenvinner) laget av korrugert aluminium. Inneluften blåses ut i 30 sekunder og varmegjenvinner varmes opp. Deretter trekkes frisk luft inn over like lang tid. Den kalde luften varmes opp i det den strømmer gjennom varmegjenvinner. Når to slike enheter kobles sammen (tvillingmodus) og luftstrøm i enhetene har alltid motsatt retning er lufttrykket i balanse. Dette er særlig gunstig når det gjelder radonsanering. MINIVENT finnes i 4 varianter: Lunos, Alfa quiet, Lossnay, og Air Green. For flere detaljer vennligst se her.

RADONSUG - hva er det?

Virkningen av et radonsug er basert på endring av lufttrykkdifferansen mellom inneluften og luften i grunnen. Det er ønskelig at trykket i grunnen er lavere enn trykket inne, slik at radongass ikke trenger inn i bygningen. Dette oppnås ved installasjon av en elektrisk vifte (50 – 100 W) som gjennom et rørsystem suger luften fra grunnen og fører den ut gjennom yttervegg. For optimal funksjon er det viktig at rør og gjennomføring av rør er gasstette. Stive plastrør fungerer ofte best. For at en radonbrønn skal fungere godt må det finnes et permeabelt lag (slik som pukk) under betonggulvet. Arealet rundt bygningen bør være dekket med relativt tette masser som f. eks. jord eller leire.

Hvor ofte trenger jeg måle radon?

Radonnivået i et bygg kan endres over tid. Målinger må derfor gjøres jevnlig. Hvor ofte, er en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle:

- Etter større ombygginger og bruksendringer skal det alltid måles.

- Er det gjort tiltak mot radon i bygningen, bør man måle cirka hvert femte år, oftere dersom radonproblemene har vært alvorlige. Tilsvarende er også fornuftig for nybygg, samt for bygninger som ligger i et kjent radonutsatt område.

- I bygninger hvor tidligere målinger viser stabilt lave radonnivåer under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 er det tilstrekkelig å måle cirka hvert tiende år, dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon i perioden.

Anbefalingen gjelder alle typer bygninger.

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon om tiltak mot radongass?

Vi anbefaler våre radonkurs som arrangeres flere ganger hvert år. For mer informasjon les her...

 

end faq