Nye beregninger fra Strålevernet og Kreftregisteret viser at radon medvirker til at anslagsvis 370 nye lungekrefttilfeller hvert år.  Tiltak i boliger og arbeidsplasser med radonproblem kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger.

radon

(Ill: Eurofins Radonlab)

Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.

– De nye tallene er på linje med tidligere antagelser, men vi har betydelig bedre kunnskap om hvordan risikoen varierer med radonnivået, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i inneluften øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.

– Omlag 100 lungekrefttilfeller kunne vært unngått årlig i Norge dersom man gjør relativt enkle radonreduserende tiltak i folks boliger og arbeidsplasser. På sikt vil også kravene til radonforebygging i nye bygninger bidra til at færre får lungekreft, sier seniorforsker William Standring i Statens strålevern.   

• Les mer om de nye beregningene i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening:  «Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger»

 

HOVEDBUDSKAP

- Basert på data fra 2001 viste beregninger at radon var medvirkende årsak til omkring 12 % av lungekrefttilfellene i Norge i 2015.

- Relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 100 tilfeller per år.

- Radonreduserende tiltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og tidligere røykere enn hos aldrirøykere.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening