Kan radon være en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø? 

Er arbeidsplassen din trygg vedrørende radon?

Eksponering for radon skjer ikke bare på arbeidsplasser under jord (kraftverk, fjellanlegg, vannverk etc), hvor det er kjent at høye radonnivåer ofte forekommer. Undersøkelser av radonnivåer i skoler og barnehager i Norge har vist at høye radonkonsentrasjoner forekommer også på vanlige arbeidsplasser. Vi oppholder oss en betydelig del av dagen på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å få visshet om radonnivåer også på arbeidsplassen. Radonmåling er en svært rimelig undersøkelse av et alvorlig problem.

Statens strålevern utga i 2015 en måleprosedyre for radonkartlegging i skoler og barnehager. Denne måleprosedyren fungerer også som er veiledning for målinger på arbeidsplasser og gir en mer detaljert plan for måling i bygninger både med og uten tidsregulert, balansert ventilasjon.

radontest-i-skole

Eurofins Radonlabs program for radonmåling på arbeidsplasser

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte montert tidsstyrte, balanserte ventillasjonsanlegg  i slike bygninger må spesielle hensyn tas når det gjelder radonmåling. Eurofins Radonlabs gjennomfører radonkartlegging i henhold til Strålevernets anbefalinger som tar hensyn til slike varierende ventilasjonsforhold.

Klikk her for å sende forespørsel vedr. radonkartlegging av din arbeidsplass.

 radon jobb 2

Tiltak mot høye radonnivåer på arbeidsplasser

Det går an å redusere høye radonnivåer, også på arbeidsplasser. Slike tiltak behøver ikke være en komplisert og dyr affære. En rekke bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak kan gjennomøres for å redusere radonkonsentrasjon på arbeidsplasser til under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 i arbeidstiden. Eurofins Radonlabs avdeling Radontiltak har toppkompetanse og over 12 års erfaring i utførelse av alle typer tiltak mot radon.

Klikk her og send forespørsel om råd eller utførelse av effektive radontiltak!

radon-i-skolebygg

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven §4 setter krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorer.

 

Strålevernsforskriften

Strålevernforskriften gjelder for allmennheten og fastsetter bindende grenseverdier for skolebygninger, barnehagebygninger og utleieboliger. Grenseverdiene er bindende og må overholdes fra 1. januar 2014.
Grenseverdiene innebærer at radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (tiltaksgrense).  Radonnivået uansett skal ikke overstige maksimumsgrenseverdien på 200 Bq/m3.