Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom Kommunehelseloven (§4a), Strålevernsloven og Plan- og bygningsloven (tekn. forskr. § 8-33) er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. I den forbindelse har Eurofins Radonlab utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon. 

Radonlabs program for radonkartlegging i kommuner

Kart-radonrisiko

Radonmålinger med sporfilm

Sporfilm er den rimeligste og mest brukte metode for måling av radonkonsentrasjon i inneluft. Våre sporfilmer analyseres i Eurofins sporfilmlab som er akkreditert etter ISO/ IEC 17025 (akkr.nr.10243). Vi kan tilby måletjenester til svært  konkurransedyktige priser. Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige målinger til innbyggere i en rekke norske kommuner. Se oversikten her.


Radon analyselab for sporfilm

Trinn-2 radonmålinger med digitale måleinstrumenter

I bygg med tidsregulert eller behovsstyrt ventilasjon  kan det bli behov for så kalte trinn-2 målinger. Resultater fra sporfilmmålingene indikere hvilke rom har radonnivåer som i gjennomsnitt er høyere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m3. I alle rom i slike bygg som har høyere nivåer enn dette må det foretas en trinn-2 måling med elektronisk måleutstyr etter metodebeskrivelsen fra Statens strålevern. Dette innebærer bruk av digitale måleinstrumenter for å få en oversikt over døgnvariasjonene. Resultater viser om de enkelte rom har forhøyede radonnivåer i brukstiden og dermed avklarer behov for tiltak.

Elektronisk fase 2 rdongass måling på arbeidsplass

Undersøkelser i byggegrunn

Ved utleggelse av områder regulert til boligformål eller næringsbygg, er det viktig å kjenne til byggegrunnens potensial for å avgi radongass. Radonlab tilbyr undersøkelser av tomter og klassifiserer tomter utfra radonrisiko. På denne måten oppnås høyverdig informasjon for videre saksbehandling slik at fortreffelige forebyggende tiltak mot radon kan planlegges og gjennomføres under byggeprosessen.
tomtekart

Rådgivning når tiltak skal iverksettes

I henhold til Plan- og bygningsloven TEK10 og TEK17 er det nødvendig å prosjektere og sette i verk forebyggende tiltak. I eksisterende bygninger som har fått påvist forhøyet radonkonsentrasjon er det viktig å iverksette passende mottiltak. Eurofins Radonlab tilbyr en rekke tilleggsundersøkelser og rådgivertjenester i forbindelse med tekniske tiltak mot radon. Vår avdleing Radontiltak utfører tekniske tiltak mot radon. For mer informasjon venligst send oss forespørsel.